13-محاسبات در اكسل

الف : فرمولها                                          ب : توابع

الف: فرمول ها :براي انجام محاسبات ساده در اكسل از فرمولها استفاده ميكنيم هر فرمول از قسمتهاي زير تشكيل شده است

 1- علامت مساوي

 2- متغيرها

 3- عملگرهاي رياضي         

                                                                 

 

                

=3+2

=(-4)^8 * 19 – 13.23

=77.02 / 14.9

 

انواع عملگرهای رياضی

+ : جمع                                                - : تفريق

/ : تقسيم                                               * : ضرب

^ : توان                                                % : درصد

&  ( به هم پيوستن دو کلمه يا دو رقم )

 

 

مثال: عمليات سمت چپ در سلول نوشته شده و حاصل پس از فشردن کليد Enter  مشاهده می شود .

حاصل

عمليات

3

=1+2

-1

=1-2

5

=10/2

10

=5*2

8

=2^3      عدد دو به توان عدد سه

1

=5%*20     پنج درصد عدد 20

ali hosein

=”ali”&”hosein”

 

متغيرها ميتواند آدرس نيز باشند  .

مثال1: اگر در سلول A1 عدد  10 و در سلول  A2عدد 5 را نوشته شده باشند و در سلول A3 معادله زير را بنويسيم      =A1+A2   جواب 15 در A3 نمايان خواهد شد .

 

 

 

مثال2 :در جدول فوق براي انجام محاسبات جمع ومعدل گيري بايد در ستونها‏ي مورد نظر فرمولهاي صحيح را ياداشت کرد.

 

 

لازم به ذکر است که فقط سلول اول فرمول نویسی شده و با استفاده از Autofill بقیه سلول ها پر می شوند.           

 

 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در سه شنبه بیستم دی ۱۳۸۴ و ساعت 12:0 |