هرگاه کاربر قصد دادن هشدار و یا  پیامی را به کار بر داشته باشد از ابزار MSGBOX  استفاده می کند

به طور مثال این ماکرو پیام  " I AM ALI TOZIH " را نمایش می دهد .

Sub ALI4()
 

  MsgBox " I AM ALI TOZIH "

End Sub

شکل این تابع به صورت زیر است :

MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context])

MSGBOX "  متن جعبه ", buttons," عنوان جعبه"

ساختار این تابع به شرح زیر است :

 

MsgBox Function

       

Displays a message in a dialog box, waits for the user to click a button, and returns an Integer indicating which button the user clicked.

Syntax

MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context])

The MsgBox function syntax has these named arguments:

Part Description
prompt Required. String expression displayed as the message in the dialog box. The maximum length of prompt is approximately 1024 characters, depending on the width of the characters used. If prompt consists of more than one line, you can separate the lines using a carriage return character (Chr(13)), a linefeed character (Chr(10)), or carriage return – linefeed character combination (Chr(13) & Chr(10)) between each line.
buttons Optional. Numeric expression that is the sum of values specifying the number and type of buttons to display, the icon style to use, the identity of the default button, and the modality of the message box. If omitted, the default value for buttons is 0.
title Optional. String expression displayed in the title bar of the dialog box. If you omit title, the application name is placed in the title bar.
helpfile Optional. String expression that identifies the Help file to use to provide context-sensitive Help for the dialog box. If helpfile is provided, context must also be provided.
context Optional. Numeric expression that is the Help context number assigned to the appropriate Help topic by the Help author. If context is provided, helpfile must also be provided.


Settings

The buttons argument settings are:

Constant                 Value            Description       
vbOKOnly 0 Display OK button only.
vbOKCancel 1 Display OK and Cancel buttons.
vbAbortRetryIgnore 2 Display Abort, Retry, and Ignore buttons.
vbYesNoCancel 3 Display Yes, No, and Cancel buttons.
vbYesNo 4 Display Yes and No buttons.
vbRetryCancel 5 Display Retry and Cancel buttons.
vbCritical 16 Display Critical Message icon.
vbQuestion 32 Display Warning Query icon.
vbExclamation 48 Display Warning Message icon.
vbInformation 64 Display Information Message icon.
vbDefaultButton1 0 First button is default.
vbDefaultButton2 256 Second button is default.
vbDefaultButton3 512 Third button is default.
vbDefaultButton4 768 Fourth button is default.
vbApplicationModal 0 Application modal; the user must respond to the message box before continuing work in the current application.
vbSystemModal 4096 System modal; all applications are suspended until the user responds to the message box.
vbMsgBoxHelpButton 16384 Adds Help button to the message box
VbMsgBoxSetForeground 65536 Specifies the message box window as the foreground window
vbMsgBoxRight 524288 Text is right aligned
vbMsgBoxRtlReading 1048576 Specifies text should appear as right-to-left reading on Hebrew and Arabic systems


The first group of values (0–5) describes the number and type of buttons displayed in the dialog box; the second group (16, 32, 48, 64) describes the icon style; the third group (0, 256, 512) determines which button is the default; and the fourth group (0, 4096) determines the modality of the message box. When adding numbers to create a final value for the buttons argument, use only one number from each group.

Note   These constants are specified by Visual Basic for Applications. As a result, the names can be used anywhere in your code in place of the actual values.

Return Values

Constant                    Value                          Description                
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Cancel
vbAbort 3 Abort
vbRetry 4 Retry
vbIgnore 5 Ignore
vbYes 6 Yes
vbNo 7 No


Remarks

When both helpfile and context are provided, the user can press F1 (Windows) or HELP (Macintosh) to view the Help topic corresponding to the context. Some host applications, for example, Microsoft Excel, also automatically add a Help button to the dialog box.

If the dialog box displays a Cancel button, pressing the ESC key has the same effect as clicking Cancel. If the dialog box contains a Help button, context-sensitive Help is provided for the dialog box. However, no value is returned until one of the other buttons is clicked.

Note   To specify more than the first named argument, you must use MsgBox in an expression. To omit some positional arguments, you must include the corresponding comma delimiter.


 

مثال دیگر : در این مثال علاوه بر متن نمایش داده شده ، یک علامت تعجب زرد نیز دیده می شود و در ضمن  کلمه  "My Application"   در بالای جعبه مشاهده می شود .

VBE MsgBox

SUB ALI5()

     MsgBox "Wrong button!@This button doesn't work.@Try Another.", vbOKOnly + Exclamation, "My Application"

END SUB

 

vbCritical 16 Display Critical Message icon.
vbQuestion 32 Display Warning Query icon.
vbExclamation 48 Display Warning Message icon.
vbInformation

 

 Excel question message box MsgBoxexcel information MsgBoxExcel VBA Exclamation message box

Excel critical MsgBox

+ نوشته شده توسط علی توضیح در سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 14:57 |

Methodes

متد ها : عملیاتی هستند که برروی شیء انجام می گیرند . آنها نیز مانند خصوصیات شیء با یک نقطه به آن وصل می شوند. به طور مثال یکی از متد هایی که بروی شی worksheets  فعال میشود ، select  است .                           worksheets("sheet2").select   این دستور باعث فعال شدن کاربرگ دوم می شود .

برخی از متد هایی اشیا در وی بی ای اکسل :

workbooks

 Workbooks("book1").Close کارپوشه ی  book1 را می بندد .

worksheets

Worksheets("sheet2").PrintPreview پیش نمایش چاپ کاربرگ را نشان می دهد.

Worksheets("sheet2").Protect "123" کاربرگ را با رمز 123 به حالت محافظت می برد .


Worksheets("sheet2").Unprotect "123"  کاربرگ را با رمز 123 از حالت محافظت خارج می کند .

range

 Range("a1").Clear  محتویات و قالب بندی و توضیحات سلول a1 را حذف می کند .


Range("a1").ClearContents فقط محتویات سول را حذف می کند .


Range("a1").ClearFormats  فقط قالب بندی سول را حذف می کند .

 


 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در یکشنبه ششم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 9:53 |
تمرین : ماکرویی بنویسید که حاصل جمع اعداد درون سلول های a2 تا a1000 را درون b1 نمایش دهد .

 

sub alisum()

  range("b1") . formula = " = sum(a2:a1000) "

end sub

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 15:11 |
برای  ایجاد محیطی که بتوان ماکرو را در آن نوشت ابتدا باید وارد محیط vbe  شد سپس از منوی insert  گزینه  module را انتخاب می کنیم تا محیط کد نویسی فعال شود . ماکرو ها ، ماژول ها را می سازند و ماژول ها ، پروژه ها را . در حقیقت پروژه از تعدادی شی و ماژول تشکیل شده است .

اشیا یی مانند range  دارای تعدای خصوصیت به شرح زیر می باشند :

  1.  value
  2. font . name
  3. font . size
  4. font . bold
  5. font . italic
  6. font . underline
  7. font . colorindex
  8. interior.colorindex
  9. formula

تمرین 1 - ماکرویی بنویسید که اندازه فونت محتویات سلول d3  را به 25 و حالت پررنگ تغییر دهد و نوع فونت را به titr .

sub ali23()

   range("d3").font.name ="titr"

   range("d3").font.size = 25

  range("d3").font.bold = true

end sub

+ نوشته شده توسط علی توضیح در شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 14:58 |
برای تسلط به VBA یا همان زبان برنامه نویسی آفیس ، چند تمرین ساده را مرور می کنیم و بعد به سراغ معرفی اشیاء درون وی بی ای خواهیم رفت تا برخی از خصوصیات و متد های آنها را معرفی کنیم .

تمرین 1 -  ماکروییی بنام EDITB1  بنویسید که محتویات سلول A1 را در درون سلول B1  قرار دهد .

SUB EDITB1()

  RANGE("B1") = range("a1")

END SUB

تمرین 2- ماکرویی بنویسید که عدد 14 را درون c1  و عدد  ۱۴-  را درون c2  قرار دهد .

SUB ali22()

  RANGE("c1") = 14

  RANGE("c2") = -14

END SUB

 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 12:0 |